موقعی که یه گوشی ارزون میخری : اه بشکن من راحت شم!
         
بعد5سال که یه خش روش افتاد!
یه گوشی 2میلیونه میخری : وای تو جیب مانتوم شسته شد!


کیا موافقن؟