راحت ترین مبل دنیا


کی دوس داره روش لم بده؟!

میدونی خریت محض چیه؟
اینکه ریاضی یا تجربی بخونی بری کنکور انسانی بدی!
والا به قرعان
!تمام انسانیا مورد ظلم واقع میشن