تو که اینقدر گلی
سنبلی
نذار پشت در بمونم
دلم پیشته!
قلبم بهت احتیاج داره
ترو خداااااا درو باز کن
التماس میکنم در باز کن
جوووووووووون مادرت

بابا دستم مونده لا در!