به کسی عشق بورز که لایقش باشد . نه به آن کس که تشنه ی عشق
زیرا روزی سیراب میگردد!!!!!