اگر دقت کنید بدون پاشنه ارتفاع زانو تا زمین این خانم ها  از چپ به راست کوتاه تر میشوند
یکی نیست به این بگه
عاخه کوتوله
مگه مرض داری اینقدر ضایع تیپ میزنی!!!!
یه مورد دیگم هست که اگه دقت کنید ، سفید پوست هارو تو این عکس معمولی نشان داده و سیاه پوست رو یا خیلی کوتاه و امّل یا خیلی دراز به این عکس آورده.
هنوزهم سر این ماجرا بحث دارن!!!!!!!!